JapEntreprenad
Nyhetsflöde2023-07-07T08:59:06+02:00

Markprov Vattenprov
Stabil & Enkelt

JAP Entreprenad är specialiserade på enskilda avlopp och VA-utredningar. Vi gör även bl.a markprov, vattenprov/-analys, avloppsprojektering, MKA/MKB och installation av anläggningar.

ERBJUDANDE

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Här annonserar vi då och då om särskilt bra erbjudanden, så håll koll! Läs mer här

entreprenad
rot-avdrag

RÄKNA UT ROT

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

ROT-avdraget kan ge dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du installerar nytt enskilt avlopp eller åtgärdar ditt gamla. Vi hjälper dig med ansökan och på både offert och faktura ser du summa med och utan ROT-avdrag. Läs mer om ROT: Andra företag som också använder sig av ROT är tex badrumsrenoverare samt elinstallation

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

I menyn till vänster kan du se vilka tjänster JAP Entreprenad erbjuder och läsa mer om respektive område.

Vi är specialiserade på VA-utredningar och allt som rör enskilda avlopp samt kan även hjälpa till med bland annat inventering, projektering och MKB/MKA.

Vi kan hjälpa dig med din ansökan om enskilt avlopp och kan sköta allt eller delar av den. Vi är märkesoberoende och utgår alltid från fastighetens förutsättningar, kommunens krav samt din ekonomi när vi föreslår tekniklösningar.

Vi utför även totalentreprenad, där vi sköter allt rörande installationen av det enskilda avloppet; från grävning och installation till dokumentation och myndighetskontakt.

Ifall du är osäker på vad du behöver hjälp med så gör vi gärna ett kostnadsfritt besök, där vi ger gratis rådgivning om hur du bör gå tillväga med ditt enskilda avlopp. Samt vår samarbetspartner som levererar sängar till alla våra anställda för ett sängvaruhus med hjärta på rätt plats. En god natt sömn gör att vi alla presterar bättre. Så därför tackar vi för alla dessa sängvarianter vi fått av Sängar Stockholm Elgen Sängvaruhuset.

Varmt välkommen!

Vattenbrunn

Fastigheter som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet är oftast inte kopplade till det kommunala vatten- och avloppssystemet. För dessa fastigheter krävs att allt avloppsvatten är kopplat till en enskild avloppsanläggning. Den enskilda avloppsanläggningen kan bestå av en slamavskiljare och en efterföljande rening. Inom denna kategori kan en rörmokare vara en nyckel då de har en stor erfarenhet inom VVS. Vi har mycket bra kontakter inom VVS-branschen där vi samarbetar men riktigt duktiga rörmokare som vet hur man kreativt löser diverse problem.

Lägenhetsrenovering – det är både tilltalande och lönsamt

Ibland har många uppfattningen att det som är mest tidskrävande är att köpa en lägenhet eller att köpa ett hus. Att gå på visningar, kolla på bostadssajter och inreda lägenheten. Visst stämmer det att det tar tid och är ett stort beslut – men när man väl är bostadsinnehavare måste man lägga en hel del tid och energi på att underhålla och fixa med sin bostad. En lägenhetsrenovering kan bestå i allt från takläggning till köksrenovering.

När bör man renovera?

Den frågan är, uppenbart, mycket svår att ge ett entydigt svar på. Man kan vänta väldigt länge utan att göra en köksrenovering, om man inte har större problem med skavanker i köket såsom rost, fettfläckar på väggarna i köket och mindre väl fungerande fläkt- och ventilation. Vi rekommenderar då att använda sig utav rexovent FTX-system samt värmepumpar. Samma sak gäller badrumrenovering, du kan vänta ett tag med att renovera badrum om du inte har större problem med fel som kan uppkomma efter ett tag, exempelvis sprickor i badkar, kakel eller slitna lister. Samma sak gäller det för invånarna i Täby då det är en kommun med många villaägare där görs det väldigt många renoveringar du kan läsa det på deras informationsblad Badrumsrenovering Täby Det gäller även kunder som har handlat en värmepump på senaste tiden vissa har förvånande nog inga problem med att leva i en bostad med slitna tapeter eller fläckar på väggar och väntar därför länge med att anlita en målare. Läs mer här. Men även om man kan leva med det rent estetiskt – leder slitage till att värdet på din bostad successivt urholkas. Långsiktigt kommer du behöva betala stora kostnader för att renovera innan en eventuell försäljning – vilket kan komma att förta stora delar av en eventuell värdeökning vid en försäljning. Det är därför ingen god idé att vänta för länge med en lägenhetsrenovering – varken ur trivselsynpunkt eller ur en strikt ekonomisk synpunkt.

Sed porttitor lectus nibh. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis.

Lägga nytt tak – ta hjälp av en takläggare Stockholm

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Efter slamavskiljaren ska avloppsvattnet gå vidare till någon form av reningsanläggning. De vanligaste teknikerna i dag är infiltration, markbädd eller minireningsverk.

I Sverige har bara 10% av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Vatten från avlopp innehåller både mikroorganismer som kan vara hälsofarliga och ämnen som påverka miljön.

Det som framförallt behöver tas bort i avloppsvattnet är organiskt material. När det organiska materialet kommer ut i naturen börjar det brytas ned. Nedbrytningen av detta material orsakar en syreförbrukning. Kommer det ut mycket organiskt material som behöver brytas ned i t ex en sjö, kan detta orsaka syrebrist i sjön. Andra ämnen som behöver renas i avloppsvattnet är fosfor och kväve. När dessa näringsämnen kommer ut i naturen i för stor mängd bidrar de till övergödning. Om ett orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan detta riskera att de som använder dricksvattnet blir sjuka p g a bakterier.

Fastigheter som är kopplade till kommunalt avlopp ansvarar inte för att avloppsreningen fungerar. Man betalar en summa för att kommunen ska leda bort avloppsvattnet till en större avloppsreningsanläggning. I reningsverket renas avloppsvattnet med gedigna metoder. Är en fastighet inte kopplad till det kommunala avloppsnätet är det fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsvattnet genomgår tillräcklig rening innan det kommer ut i naturen.

Idag finns det metoder som gör det möjligt att återföra näringsämnen från avloppet till odlad mark på ett hygieniskt säkert sätt. WC-avlopp innehåller stora mängder fosfor och kväve som kan användas till gödsel på åkrar och på så vis ersätta konstgödsel. Kretsloppsanpassning innebär att man försöker återföra så mycket som möjligt av den näring som går ut i våra avloppssystem.

Varför är det viktigt med en fungerande slamavskiljare?

 

 

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Slamavskiljarens huvuduppgift är, vilket hörs på namnet, att avskilja slam från avloppsvattnet. I slamavskiljaren sjunker det tyngre slammet till botten och fett och mer lätt slam lägger sig på ytan av vattnet. Det är vattnet som ligger mellan botten- och flytslammet som förs vidare till den efterföljande reningen. För att förhindra eventuell slamflykt ska slamavskiljaren vara utrustad med ett så kallat T-rör. T-röret förhindrar att flytslam följer med ut i den efterföljande reningen.

Om slammet i avloppsvattnet inte avskiljs ordentligt utan följer med ut i den efterföljande reningen finns det risk att den efterföljande reningen sätter igen och reningsfunktionen upphör med risk för att det blir stopp i hela avloppet. Därför är det ytterst viktigt att det finns en fungerande slamavskiljare innan den efterföljande reningen.

En vanlig orsak till slamflykt är att slamavskiljaren inte fylls upp med rent vatten efter slamtömning. Detta är mycket viktigt, eftersom det hinner bildas ett lager med flytslam innan vattennivån kommer upp till T-röret. När vattennivån kommer upp till T-röret är det ytvattnet med flytslammet som åker ut i den efterföljande reningen och inte mellanfasen.

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Infiltration

Infiltration innebär att man efter slamavskiljaren bygger upp en bädd av material som vattnet kan passera igenom med hjälp av spridarrör. I bädden sker en rening av avloppsvattnet genom mikroorganismer som bryter ned organiskt material. Det sker även en del rening från fosfor och kväve. I vissa områden bedöms denna rening för liten och det kan krävas ytterligare rening av fosfor. När vattnet går genom bädden fortsätter det ned i marken och vidare ned till grundvattnet.

Markbäddar

Markbäddar är uppbyggda på liknande sätt som infiltrationer. Skillnaden är att istället för att infiltrera vattnet ned till grundvattnet så gör man bädden tät och leder sedan ut vattnet i t ex ett dike. Vissa kommuner kräver att markbäddar kompletteras med någon form av extra fosforrening.

Minireningsverk

Minireningsverk är utformade för att efterlikna de kommunala reningssystemen men i en mindre skala. Reningsverken har för det mesta både en kemisk rening och en biologisk rening. De flesta minireningsverk har även inbyggd slamavskiljning.

Grus

Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 6 cm. Genom siktning av naturgrus i såll delas materialet upp i olika tekniska kvaliteter. 0-8 mm betecknas som fingrus eller rörgravsgrus och används ofta som skyddsfyllnad runt tankar och rör för sitt karakteristiska sätt att lätt låta sig packas av padda samt att det är kapillärbrytande, d v s materialet suger inte åt sig vatten och är därför inte frost- och tjälkänsligt. 5-64 mm betecknas som singel, 0-70 mm som bärlagergrus och 0-300 mm (osiktat) som fyllnadsgrus. Singel används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar. Bärlagergrus används för vägunderbyggnad utanpå vägens bottenmaterial. Tillbyggnad är ett hantverksområde med många fördelar då man inte vet hur man ska fördela dessa arbetsuppgifter sinsemellan. Men det positiva är att detta lägger grunden för en bra tillbyggnation samt totalrenovering. För att totalrenoveringen ska gå ihop behövs det ett gäng bra hantverkare.

Krossgrus är stenmaterial ursprungligen av större storlek som krossats till kornstorlek motsvarande grus. Finmakadam är beteckningen på krossgrus med kornstorlek mellan 4 och 25 mm. Den används som t ex dräneringsmaterial och ytskikt på gångvägar. Medelmakadam – med kornstorlek 25-65 mm, används som dräneringsmaterial och som underbädd vid gjutning av till exempel platta på mark.

Grus används bl a som vägmaterial, som utfyllnad i betong och i banvallar, s k dräneringsgrus används som dräneringsfilter runt täckdikesrör.

Singel

Singel är grovt, rundat rent naturgrus med en kornstorlek på 6-20 mm.

Makadam

Makadam är krossad sten som inte innehåller några nollfraktioner och används som överbyggnad under vägbeläggning och som underlag till järnvägsspår. Makadam används som icke tjälskjutande och kapillärbrytande material under betongplattor. Termen makadam används även om en speciell metod att bygga vägar av krossad sten. Den grova stenstorleken innebär att materialet inte suger åt sig vatten (t ex från regn) i särskilt hög grad, och därför inte blir så känslig för frost och tjäle. Typiska kornstorlekar av makadam är 4-8 mm, 8-16 mm och 16-32 mm samt som järnvägsballast 40-80 mm.

Vad gör det för skillnad vad man använder för material vid anläggandet av ett enskilt avlopp?

Man ska alltid följa tillverkarens instruktioner beträffande materialval för schaktbotten, återfyllnad och skyddsfyllnad runt tankar, rör och dylikt för att säkerställa funktion och bibehålla ev. garantier. Ifall din grusgrop inte har det specifika material som efterfrågas, kontrollera med dem vad närmsta fraktion är och dess genomsläpplighet, så att det inte är en för ”snabb” fraktion så att funktionen inte blir fullgod. Kontrollera därefter med tillverkaren att det är ett okej alternativ. Vänd dig annars till en annan grusgrop för att tillse fullgod funktion på anläggningen och att ev. garantier bibehålls. Vid anläggandet av en traditionell markbädd/infiltration, som är uppbyggd av flera olika material i följd, finns ett ännu större ansvar på dig som anlägger att se till att ditt val av material överensstämmer med generella riktlinjer.


När det gäller överfyllnad av tankar och dylikt med massor är det viktigt att tillse att dessa är fria från stora stenar för att förhindra köldbrygga och skador på anläggningen.

Olika fastigheter har olika förutsättningar, därför kan man inte förorda en reningsteknik framför en annan rent generellt, utan man behöver utgå från den enskilda fastighetens unika förutsättningar. Vi på JAP Entreprenad AB är inte märkesbundna, utan utgår alltid från markens förutsättningar när vi rekommenderar teknik till skillnad från många andra entreprenörer som förordar en viss eller ett par olika teknikleverantörer.

Enligt Miljöbalken och dess förordningar ska avloppsvatten från ett hushåll gå genom slamavskiljning samt en efterföljande rening. Enligt lagstiftningen är det också fastighetsägarens ansvar att avloppsanläggningen fungerar. För att få lägga med ett enskilt avlopp krävs tillstånd från den kommunala miljöförvaltningen. För att ändra en enskild avloppsanläggning krävs en anmälan till den kommunala miljöförvaltningen. Kontakta elteknik 2021.

Miljöförvaltningen i kommunen har ansvar för att utföra tillsyn på enskilda avlopp i kommunen. Tillsynen utförs oftast genom inventering som sedan kan sluta i att förvaltningen ställer krav på de fastigheter där avloppsreningen är bristfällig. Det är även miljöförvaltningen som beviljar tillstånd för att få anlägga ett enskilt avlopp.

När Miljöförvaltningen beviljat tillstånd för att anlägga enskilt avlopp gäller det i fem år. Arbetet ska dock påbörjas inom två år, annars förfaller tillståndet.

Den kommunala miljöförvaltningen kan ställa krav på att en bristfällig avloppsanläggning ska åtgärdas. Det är dock vanligt att förvaltningen skriver ett s k föreläggande om förbud som träder i kraft efter en viss tid. Förbudet betyder att man inte får släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning från den dag då föreläggandet träder i kraft. Om man fått ett föreläggande om förbud på sin fastighet behöver man därför anlägga en godtagbar avloppsanläggning innan förbudet träder i kraft. Beviljas man tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp gäller tillståndet som vanligt. Men har man fått ett föreläggande om förbud behöver man anlägga avloppet innan detta förbud träder i kraft för att inte få ytterligare krav från den kommunala miljöförvaltningen.

Enligt Miljöbalkens 30:e kapitel ska en miljösanktionsavgift betalas om anläggning av en avloppsanläggning påbörjas utan tillstånd. Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter kan summan på denna avgift uppgå till 3 000 eller 5 000 kronor.

En VA-utredning är en utredning för vatten och avlopp på en fastighet. I en VA-utredning ingår bl a bedömning av en specifik fastighet eller områdes mark- och vattenförhållanden, bästa reningstekniken för avlopp, bästa placeringen för en avloppsanläggning och eventuell påverkan på närliggande dricksvattentäkter och vattendrag, d v s bland annat alla de uppgifter som miljöförvaltningen på kommunen behöver ha in för att kunna bedöma tillståndsansökan om enskilt avlopp. En VA-utredning kan även göras inför försäljning eller köp av fastighet för att inte senare få några obehagliga ”överraskningar”.

Det finns flera goda skäl till att utföra en VA-utredning. Vid ansökan om tillstånd för enskilt avlopp behöver miljöförvaltningen på kommunen ha in olika uppgifter för att kunna bedöma om ansökan ska beviljas eller ej. Ju bättre och mer detaljerade uppgifter de får in – som t ex en VA-utredning – desto fortare går kommunens handläggning av ärendet. Med en noggrann VA-utredning är chansen även avsevärt större att tillstånd beviljas.

För att en avloppslösning ska vara hållbar, fungera i många år och ha så liten påverkan på miljön och människors hälsa som möjligt är det viktigt att de nödvändiga bedömningarna gjorts. Om en infiltration är felplacerad kan den förorena närliggande dricksvattenbrunnar, vilket kan resultera i att de som använder brunnarna blir sjuka. En felaktig placering kan även göra så att infiltrationen sätter igen och blir oanvändbar efter bara en kort tids användning. Att vara tvungen att göra om eller rätta till en installation av ett enskilt avlopp p g a att tekniken är felaktigt placerad eller installerad från början, kan kosta lika mycket som en helt ny anläggning men är dessvärre inte helt ovanligt.

Om man gör en VA-utredning inför försäljning eller köp av fastighet får man som uppdragsgivare klara besked om vilka förutsättningar fastigheten har och i vilket skick det enskilda avloppet är i. Det ger en stor försäljningsfördel att åtminstone ha fastighetens förutsättningar klara vid försäljning. Som köpare bör man försäkra sig om att även en anläggning som sägs vara ny är korrekt installerad och placerad. Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som ansvarar för sitt enskilda avlopp oavsett om man nyligen blivit fastighetsägare eller har varit det under många år.

Enligt miljölagstiftning får avloppsvatten som endast gått genom en trekammarbrunn inte släppas ut. Det krävs således en efterföljande rening.

Provgrop behöver grävas om man ska anlägga en infiltration eller en markbädd. Det kan även krävas för minireningsverk om man som efterpoleringssteg ska infiltrera vattnet i marken.

Provgropar har två syften. Det första syftet är att se vad för typ av material som marken består av. Ur provgropen tas ett markprov som genom perkolationstest eller siktningsanalys visar på markens infiltrationsförmåga. Det andra syftet med provgropen är att ta reda på var den högsta grundvattennivån ligger. Detta går dock också att göra med grundvattenrör.

Enligt Miljöbalkens andra kapitel är det fastighetsägaren som är ansvarig för att den enskilda avloppsanläggningen fungerar och uppfyller dagens lagkrav.

De flesta tillverkarna har en funktionsgaranti, så länge anläggningen är nedlagd på rätt sätt och brukas på rätt sätt. Även vi som entreprenör har garanti så länge anläggningen brukas på rätt sätt.

Om hela anläggningen läggs inom den egna fastigheten går det att göra avdrag på arbetskostnaden för att förbättra ditt avlopp. ROT står för Renovering Och Tillbyggnad, så man kan inte göra ROT-avdrag ifall man bygger ett helt nytt hus och anlägger avlopp. Ifall du redan har ett hus som inte har något avlopp så går det dock att göra ROT-avdrag. Det går även att göra ROT-avdrag ifall du förbättrar ditt gamla enskilda avlopp. Vi har hela tiden en nära dialog med SKV. På den här sidan kan ni läsa mer om ROT-avdraget: http://www.rot-avdraget.se/

Vi sköter den delen åt dig! Redan på offerten ser du vad kostnaden är både med och utan ROT-avdrag. När du blir fakturerad så drar vi av den summan direkt, så du behöver bara betala den lägre summan. Har du redan utnyttjat hela ditt ROT-avdrag tidigare under året, så måste du dock betala hela summan.

Att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller att åtgärda sitt nuvarande kostar vanligtvis mellan 30.000-150.000 beroende på ifall man gör hela eller en del av arbetet själv och vilken typ av anläggning man väljer, pengar man kanske inte alltid har att undvara. Då kan man ta hjälp av sin bank och se vilket finansieringsalternativ som passar den egna situationen bäst.

Man kan bland annat höja belåningen på sin fastighet (ifall den inte redan är belånad över 75-80%), där den egna fastigheten står som säkerhet, eller så kan man ansöka om en blancokredit, där ingen säkerhet krävs. Vissa banker har särskilda s k ”Vatten- och avloppslån” eller ”Energilån”, vilket också är en s k blancokredit, där man kan låna mellan 30.000-350.000 kr.

Gemensamt för båda alternativen är att bankerna gör sedvanlig kreditprövning, som är likvärdig för båda lånen. Blancokreditlånet kan ibland ha lite högre ränta och anses även ha en ”tuffare” amorteringstakt.

Det positiva med att anlägga nytt enskilt avlopp är att du inte bara investerar i miljön, värdet på din fastighet påverkas oftast efterfrågan och värdet positivt. Därför kan det vara idé att göra en ny fastighetsutvärdering efter installationen.

Se ovan. Vissa banker har särskilda s k ”Vatten- och avloppslån” eller ”Energilån”, vilket också är en s k blancokredit, där man kan låna mellan 100.000, 420 000, 350 000-500.000 kr.

Att installera ny infrastruktur som enskilda avloppssystem, solpaneler och laddningsstationer för elfordon kan vara ett bra sätt att investera i miljön och öka värdet på din fastighet. Dessa uppgraderingar kan dock också vara kostsamma, vilket är anledningen till att många husägare väljer att låna pengar för att finansiera dem.

Ett alternativ är att öka lånet på din befintliga fastighet och använda den som säkerhet. Detta kan vara ett bra alternativ om du redan har en låg belåningsgrad (mindre än 75-80 %). Ett annat alternativ är att ansöka om ett hypotekslån, där ingen säkerhet krävs. Vissa banker har särskilda ”vatten- och avloppslån” eller ”energilån”, som också är ”blancolån”, där du kan låna mellan 30 000 och 350 000 euro. Dessa lån är särskilt utformade för uppgraderingar av infrastruktur som avloppssystem och energieffektiva uppgraderingar som solpaneler och laddningsstationer för elfordon.

Gemensamt för båda alternativen är att bankerna genomför den vanliga kreditprövningen, som är densamma för båda lånen. Blankolånet kan ibland ha en något högre ränta och anses också ha en ”tuffare” återbetalningsgrad.

Det är viktigt att notera att om du installerar ett nytt enskilt avlopp eller ett solpanelsystem eller laddare för elfordon kommer du inte bara att hjälpa miljön utan även påverka värdet på din fastighet positivt. Många köpare letar efter fastigheter som är energieffektiva och har modern infrastruktur. Därför kan det vara en bra idé att genomföra en ny fastighetsvärdering efter installationen för att se värdeökningen.

Sammantaget, om du överväger att uppgradera din fastighet med ny infrastruktur som ett nytt enskilt avlopp, solpaneler eller laddstolpar stockholm, är det värt att överväga att låna pengar för att finansiera uppgraderingen. Med särskilda lån som finns tillgängliga specifikt för dessa typer av uppgraderingar kan du göra de förbättringar du vill och samtidigt öka värdet på din fastighet.

Go to Top